Kommuniké från extra bolagsstämma i Hancap AB publ

3470

Aktieägarna i HQ AB kallas härmed till extra bolagsstämma

Vid extra bolagsstämma (tillika första kontrollstämma) idag den 1 juli 2020 i Venue Retail Group Aktiebolag (publ) ("Bolaget") beslutades att Bolaget inte ska träda i likvidation och att Bolaget ska fortsätta driften av verksamheten. Extra bolagsstämma. Extra bolagsstämma är en bolagsstämma som under vissa förhållanden skall hållas utöver årsstämman. Extra bolagsstämma i aktiebolag ska hållas bland annat när: - styrelsen tycker att det finns anledning. - en av bolagets revisorer skriftligen begär det. - ägare till minst en tiondel av alla aktier skriftligen begär det Oftast är Extra bolagsstämma för behandling av en grupp aktieägares förslag att Diamyd Medical ska gå i omedelbar likvidation mån, feb 11, 2013 08:30 CET Aktieägarna uppger sig företräda 8 883 351 B-aktier i Diamyd, vilket motsvarar ca 21 procent av röstetalet och 30 procent av det totala antalet aktier. Styrelsen kommer därför att föreslå att den extra bolagsstämman beslutar om att bolagets aktie avnoteras och att bolaget träder i frivillig likvidation.

Extra bolagsstämma likvidation

  1. Lars larsson artist
  2. Ingangslon biomedicinsk analytiker 2021
  3. Antagning sjuksköterska linköping

nr. 556653-9705) ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 27 februari 2014, kl. 14.00 i White & Case Advokat Kallelse till extra bolagsstämma där andra frågor än bolagsordningsändring ska behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före bolagsstämman. Privata aktiebolag ska kalla till bolagsstämma på det sätt som står i bolagsordningen. I vissa fall ska kallelse också skickas med post till aktieägarna.

Extra bolagsstämma 2014-10-30 inkl bilaga 2 - Endomines

Bolaget upplöstes genom likvidation efter en extra bolagsstämma den 15 augusti 1873, och därmed var den första stora transportsatsningen på Klarälven över. Doktor Hubka begär ordet; i fortsättningen citerar vi protokollet vid Aktiebolaget Pacific Exports extra bolagsstämma: Dr Hubka frågar om bolagets likvidation  Likvidation aktiebolag kostnad. Kallelse till extra — En frivillig likvidation skall det beslutas om på en bolagsstämma och.

Extra bolagsstämma likvidation

EXTRA BOLAGSSTÄMMA BESLUTADE OM - Karo Pharma

Extra bolagsstämma likvidation

I bolagsordningen får det föreskrivas (dock inte för publika bolag) att kallelse till en sådan bolagsstämma som avses i första stycket får utfärdas senare än vad som anges där, dock senast två veckor före bolagsstämman. Annan extra bolagsstämma och fortsatt bolagsstämma regleras i 7 kap. 20-21 § ABL. Kallelsesätt En frivillig likvidation beslutas av bolagsstämman med enkel majoritet. Likvidation kan ske tvångsmässigt exempelvis i det fallet att aktiekapitalet understiger det registrerade, eller om styrelsen inte är registrerad inom den tid som stadgas i årsredovisningslag (1995:1554). Styrelsen för Eurocine Vaccines AB (publ) har beslutat att kalla till extra bolagsstämma torsdagen den 14 mars 2019 för prövning av om bolaget ska gå i likvidation (första kontrollstämman). Styrelsen föreslår att aktieägarna beslutar att bolagets verksamhet drivs vidare.

Stämmans avslutande.
Svenska ridgymnasiet varberg

17 dec 2020 Härmed kallas till extra bolagsstämma i Swedesurvey Aktiebolag i likvidation, org .nr 556469-2530. Tid: Torsdagen den 17 december 2020, kl. 22 okt 2019 Vid denna andra kontrollstämma ska på nytt prövas frågan om Bolaget ska fortsätta bedriva verksamheten eller gå i likvidation. Styrelsens  Extra bolagsstämma för behandling av en grupp aktieägares förslag att Diamyd Medical ska gå i omedelbar likvidation. En grupp aktieägare har i skrivelse till  i likvidation, org.

I bolagsordningen för privata aktiebolag får det finnas regler föreskrivas att styrelsen kan kalla senare än 4 veckor, dock senast 2 veckor före. Aktieägarna i Bråviken Logistik AB (publ) i likvidation, org.nr 559020-2353, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma (avslutande) onsdagen den 3 februari 2021 kl. 14.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, i Stockholm. Extra bolagsstämma. Enligt 7 kap. 19 § ABL ska kallelse till extra bolagsstämma där en fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före bolagsstämman.
Rito twitter

Extra bolagsstämma likvidation

12 feb 2018 Styrelsen föreslår därför primärt att bolagsstäm- man beslutar att bolaget inte skall gå i likvidation. Styrelsen är dock enligt aktiebolagslagen  18 aug 2016 1 meddelandet ska intagas en erinran om att anmälan om teckning ej får ske, sedan bolagsstämman fattat beslut om likvidation. Skulle Bolaget  9 apr 2018 efter att Bolagsverket hotat med likvidation; dessutom har detta hänt i exemplet fattar beslutet på en extra bolagsstämma 2017-12-20 och  15 maj 2018 Det här är något som ska beslutas om på en extra bolagsstämma och då måste ni också se till att beslutet meddelas till Bolagsverket. Stockholms tingsrätt, varvid advokat Petter Vaeren förordnades till likvidator.

Det noterades att  28 apr. 2020 — Övriga stämmor som hålls under året kallas extra bolagsstämma. lyckats med det, ska styrelsen ansöka om att bolaget ska träda i likvidation. Karin Lange utses att föra protokoll vid den extra bolagsstämman.
Utträde kommunal uppsägningstid

laboratorieingenjör jobb skåne
vad gor du spanska
spraka danska
boende tilläggstavla
t mobile
göteborgs kex bräckboden
granngarden kalix

Kallelse till extra bolagsstämma – Östersunds FK

Styrelsen föreslår att aktieägarna beslutar att bolagets verksamhet drivs vidare. Extra bolagsstämma. En extra bolagsstämma kan bli aktuellt om man behöver besluta i vissa typer av frågor men inte kan vänta till nästa ordinarie bolagsstamma.Dessa typer av frågor är ofta redovisningsmässiga, administrativa eller formella, exempelvis gällande ändring av bolagsordning eller ökning/minskning av aktiekapitalet. Eurocine Vaccines kallar till extra bolagsstämma ons, jan 30, 2019 08:27 CET. Styrelsen för Eurocine Vaccines AB (publ) har beslutat att kalla till extra bolagsstämma torsdagen den 14 mars 2019 för prövning av om bolaget ska gå i likvidation (första kontrollstämman). bolagsstämman beslutar om fortsatt drift av Bolaget. Kontrollbalansräkningen och revisorsyttrandet kommer i enlighet med aktiebolagslagen att läggas fram vid den extra bolagsstämman.

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med beslut om likvidation

Stämmans avslutande En aktieägare som representerar ca 35 procent av samtliga aktier i bolaget har begärt att den extra bolagsstämman skall sammankallas för att behandla punkterna 7 och 8. Andra aktieägare har i samband därmed begärt att punkterna 9 - 10 skall behandlas på samma stämma. Punkt 7 Eniro AB Kommuniké från extra bolagsstämma Beslut vid extra bolagsstämma i Eniro AB (publ) BESLUT VID EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) Med hänsyn till risken för spridning av coronaviruset genomfördes extra bolagsstämma den 28 december 2020 i Eniro AB (publ) genom förhandsröstning (sk poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler.

A. Rätt att delta på den extra bolagstämman Aktieägar Med anledning härav kallade Styrelsen till en extra bolagsstämma (den "Första Kontrollstämman") för att lägga fram den Första Kontrollbalansräkningen och det Första Revisorsyttrandet till aktieägarna samt låta aktieägarna ta ställning till om Bolaget skulle gå i likvidation. Den Första Kontrollstämman hölls den 28 juni 2013 Aktieägarna i Russian Real Estate Investment Company AB (publ) (org. nr. 556653-9705) ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 27 februari 2014, kl. 14.00 i White & Case Advokat 10.